Liikenteen ympäristövaikutukset

Liikenne on osa jokaisen arkea. Hyödynnämme liikennettä jatkuvasti, matkustaessa, töihin tai kouluun kulkiessa, ruokaostoksia tehdessä ja esimerkiksi tilatessamme verkkokaupasta tuotteita. Liikenne on iso osa katukuvaamme ja elämäämme. Liikenteen [:Freedomrahoitus.fi] arkipäiväisyydestä ja tärkeydestä huolimatta, kulkemisemme omaa myös varjopuolen – liikennepäästöt.

Erilaiset ympäristövaikutukset

Merkittävin ja haitallisin liikennepäästöistä aiheutuva vaikutus on ilmaston lämpeneminen. Liikenteestä aiheutuu kasvihuonekaasuja kuten hiilidioksidia (CO2) typpioksidia ja metaania. Kasvihuonekaasut puolestaan aiheuttavat ilmaston lämpenemistä estäessään auringon säteilyn vapautumisen takaisin avaruuteen. Suomessa liikenteen osuus on noin 20% kaikista kotimaan kasvihuonekaasupäästöistä ja noin 40 prosenttia ei-päästökauppasektorin päästöistä. Kasvihuonekaasupäästöt eivät kuitenkaan ole ainoa liikenteestä aiheutuva ympäristöhaitta. Liikenneväylien rakentaminen vaatii paljon tilaa, kuluttaen samalla luonnonvaroja ja päästörikasta energiaa. Teiden suolaus on vaaraksi pohjavesien puhtaudelle. Vesi- ja raideliikenteestä aiheutuvien jätevesien sisältämät ravinteet rehevöittävät meriä ja sisältävät runsaasti bakteereja ja haitallisia kemikaaleja. Myös öljyonnettomuudet ovat suuri uhka ympäristölle.

Suurimmat päästöjen aiheuttajat

Eri liikennemuodoista tieliikenne ja erityisesti yksityisautoilu ovat suurimmat liikennepäästöjen aiheuttajat, kattaen runsaat 90% kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä. Vesiliikenteen osuus on 4%, junaliikenteen ollessa 1% ja lentoliikenteen 2%. Lentoliikenteen ilmastoa lämmittävä vaikutus on prosenttiosuutta suurempi, koska päästöt tulevat noin 10 kilometrin korkeudelle. Lentoliikenteen ympäristöhaittoja ovat useat oheistoiminnot esimerkiksi saattoliikenne. Kaupankäynnin globalisoituminen on aiheuttanut lento- ja laivaliikenteen päästöjen tasaisen kasvun. Kasvavat asiakasmäärät lentoliikenteessä sekä laajeneva kauppa kaukaisten kehitysmaiden kanssa edesauttavat puolestaan päästöjen lisääntymistä.

Miksi liikenne aiheuttaa päästöjä?

Liikenteen ympäristövaikutukset ovat merkittäviä, koska liikenne on suuri energian kuluttaja, ja liikennejärjestelmä perustuu pitkälti fossiilisiin polttoaineisiin, uusiutumattomiin luonnonvaroihin. Öljy on fossiilinen polttoaine, ja tällä hetkellä maailman tärkein energian lähde. Liikennekäyttöön öljystä jalostetaan muun muassa bensiiniä ja dieseliä. Ympäristöhaitoista huolimatta öljyä käytetään, sillä toistaiseksi ei ole sellaista vaihtoehtoa, joka olisi yhtä kevyttä ja turvallista käyttää ja jonka energiasisältö olisi yhtä suuri kuin öljyn. Liikenteen energiana käytetään myös maakaasua, biokaasua ja nestekaasua sekä sähköä. Liikennekäyttöön kehitetään myös erilaisia uusia polttoaineita kuten vetyä.

Päästöjen vähentäminen

Liikenteen ollessa yksi merkittävä ilmastoa kuormittavista tekijöistä, on siihen puututtava nopeasti ja tehokkaasti päästöjen minimoimiseksi. Päästöjen vähentämisen keskiössä on käytettävä polttoaine. Tällä hetkellä vallalla olevien fossiilisten polttoaineiden käyttöä liikenteessä on vähennettävä. Autokannan vanhenemisen takia polttoaineet, jotka sopivat jo olemassa olevaan autokantaan, eivätkä vaadi teknologialtaan uudempia autoja ovat huomattava keino päästöjen vähentämiseksi. Päästörikkaita polttoaineita on mahdollista kehittää ympäristölle turvallisemmiksi esimerkiksi sekoittamalla biopolttoaineita fossiilisen polttoaineen joukkoon. Biopolttoaineiden osuuden kasvattaminen liikennepolttoaineissa onkin tärkeää. Myös kehittyvä teknologia on osana päästöjen vähentämistä. Hybridit tai kokonaan sähköllä kulkevat autot ovat ympäristöystävällisempiä ja yleistyvät tulevaisuudessa. Vaihtoehtoisissa polttoaineissa sekä sähkön käytössä liikenteessä on otettava huomioon myös tuotantotavat. Puhtaamman polttoaineen tuotanto tulee myös olla ympäristöystävällistä.

Ympäristöystävällisten polttoaineiden lisäksi on muitakin keinoja vähentää liikenteestä koituvaa ympäristökuormaa. Julkisen liikenteen saatavuuden ja houkuttelevuuden lisääminen on oleellinen tapa vähentää liikennepäästöjä. Valitsemalla julkisen liikenteen yksityisautoilun sijaan aina, kun se on mahdollista, on jo iso ympäristöteko. Yksilötasolla helppoja keinoja päästövähennyksiin on pyöräilyn tai kävelyn lisääminen. Lyhyiden matkojen kulkeminen jalan on päästötön vaihtoehto, mikä on jokaisen toteuttavissa.